Το μέλλον της Κοινωνικής Οικονομίας απαιτεί  την ποσοτικοποίηση των οικονομικών στοιχείων της Κοινωνικής οικονομίας (ΚΟ) καθώς και την μείωση τη αβεβαιότητας που προκύπτει από την ελλιπή ενημέρωση για την δημιουργία  των Κοινωνικών επιχειρήσεων (ΚΕ) στις ελληνικές περιφέρειες. Η Κοινωνική Οικονομία (ΚΟ) αναλύεται τακτικά ως μια οικονομία που εδράζεται στα εδάφη στην υπηρεσία των επιχειρήσεων και των πληθυσμών.

Πολλοί δείκτες μαρτυρούν αυτήν την αγκύρωση:
Το 76% των μεγαλύτερων συνεταιρισμών εδρεύει στις περιφέρειες, ενώ το 91% των μεγαλύτερων κεφαλαιουχικών εταιρειών έχει την έδρα του στην Αθήνα
Η ΚΕ είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης σε πολλές αγροτικές περιοχές: οικιακή βοήθεια, βιομηχανικός ή γεωργικός συνεταιρισμός, κέντρα υγείας,
με τη λειτουργία τους (διακυβέρνηση), οι δομές της ΚΕ περιλαμβάνουν τους ενδιαφερόμενους της περιοχής (πελάτες / χρήστες / δικαιούχους, εταίρους / προμηθευτές, υπαλλήλους / εθελοντές και δημόσιες αρχές) για την καλύτερη ανταπόκριση στις τοπικές ανάγκες επιχειρήσεις και πληθυσμούς.

Ωστόσο, δεν φαίνεται να υπάρχει ένα απλό κλειδί για την κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η ΚΟ ταιριάζει στις Ελληνικές περιφέρειες, με ποικίλους συνδυασμούς ιστορικών, γεωγραφικών, κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών παραγόντων. Η ΚΟ αποτελεί μέρος μιας προσέγγισης ανισότητας και όχι μια απλή προσέγγιση στην εισοδηματική φτώχεια. Στο μέλλον πρέπει να επιβεβαιωθεί αν η ΚΟ είναι μια άκρως τριτογενής οικονομία που αναπτύσσει δραστηριότητες ανταποκρινόμενες στις ανάγκες των περιφερειών και των Ελληνικών επιχειρήσεων. Μερικές Ελληνικές περιφέρειες  έχουν ποσοστά απασχόλησης των ΚΕ ως πολύ υψηλά Θεσσαλία  (27,9%) ή Κρήτη (18,1%). Σε περιφερειακό επίπεδο, υπάρχουν επίσης μεγάλες διαφορές μεταξύ των περιφερειών της Πελοποννήσου (14,3%) ή των Ιονίων νήσων (13,1%). Μεθοδολογικά προβλήματα στη μελέτη του βάρους και του ρόλου των ΚΕ στην εδαφική ανάπτυξη εξακολουθούν να υφίστανται και οι εργασίες για τους παράγοντες της γεωγραφικής θέσης των συγκεκριμένων οργανισμών συνεχίσει να εμβαθύνει.

Σε αυτό το πλαίσιο η ΚΟ θα μας βοηθήσει  να κατανοήσουμε  τους παράγοντες γεωγραφικής θέσης των κοινωνικών επιχειρήσεων στις Ελληνικές Περιφέρειες, να ανάλυσουμε τους δεσμών μεταξύ των χαρακτηριστικών μιας περιφέρειας και της ίδρυσης  των ΚΕ, να οικοδομήσουμε μια τυπολογία της Ελληνικής επικράτειας που να επιτρέπει την ομαδοποίηση των περιοχών που παρουσιάζουν ομοιότητες όσον αφορά τα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά. Η ΚΕ αποτελεί στοιχείο της ελκυστικότητας της επικράτειας και των θέσεων εργασίας που υπάρχουν, ιδιαίτερα σε σχέση με τον τριτογενή τομέα.