Ξεκίνησε την λειτουργία της η επίσημη πλατφόρμα καταγγελιών για απάτη και διασπάθιση χρήματος από δημόσιους φορείς, όπως οι Δήμοι.

Η πλατφόρμα τελεί υπό την αιγίδα της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και είναι συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις των διεθνών καλών πρακτικών και της εκδοθείσης Ευρωπαϊκής Οδηγίας.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του GDPR και της λοιπής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων και εγγυάται ότι δεν υφίσταται δυνατότητα πρόσβασης τρίτων σε απόρρητες καταγγελίες στην πλατφόρμα.

Αν θέλετε να καταγγείλετε πράξεις απάτης και διαφθοράς και εν γένει παρατυπίες που σχετίζονται με δημόσιες συμβάσεις αλλά και ανεπαρκή επιβολή των κανόνων για τις δημόσιες συμβάσεις από τις αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://whistle2eaadhsy.disclosers.eu/#/

Πώς λειτουργεί

Με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2019/1937 εισάγονται διατάξεις για την προστασία των προσώπων που υποβάλλουν αναφορές για παραβιάσεις, απειλές ή βλάβες του δημοσίου συμφέροντος (γνωστά και ως “whistleblowers”). Πολύ συχνά τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται στο στόχαστρο αντιποίνων, ζώντας υπό καθεστώς φόβου και απειλών.

Ειδικότερα, προβλέπονται κριτήρια όσον αφορά τον σχεδιασμό, τη θέσπιση και τη λειτουργία φιλικών προς τον χρήστη διαύλων αναφοράς. Τέτοια κριτήρια είναι η ρητή υποχρέωση εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, η πρόσβαση σε αυτές μόνο σε εξουσιοδοτημένα όργανα, η ρητή προστασία της ταυτότητας του προσώπου που υποβάλλει αναφορά, η θέσπιση διαδικασιών προστασίας τόσο στην επεξεργασία των αναφορών όσο και στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WIDELY EXPANDING ANONYMOUS TIPPING TECHNOLOGY DEPLOYMENT, OPERATION, AND TRUSTWORTHINESS TO COMBAT CORRUPTION IN EASTERN AND SOUTHERN EUROPE (EAT), με την υποστήριξη της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος και του Hermes Center for Transparency and Human and Digital Rights, η ΕΑΑΔΗΣΥ υιοθέτησε την σχετική πλατφόρμα υποβολής αναφορών, που πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής της Οδηγίας, παρέχοντας έτσι ένα ασφαλές εργαλείο για την υποβολή τους.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτού του τρόπου υποβολής αναφορών είναι τα εξής:

Η αναφορά γίνεται με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου, το οποίο αποστέλλεται ανώνυμα, εφόσον το πρόσωπο που την υποβάλλει το επιθυμεί.

Οι ανώνυμες αναφορές λαμβάνονται υπόψη, μόνο εάν είναι επαρκώς λεπτομερείς.

Η αναφορά παραλαμβάνεται από το αρμόδιο στέλεχος ή τμήμα, το οποίο τη διαχειρίζεται, διατηρώντας την εμπιστευτικότητα ως προς το πρόσωπο που υποβάλλει την αναφορά.

Κατά την αποστολή της αναφοράς, ο υποβάλλων την αναφορά λαμβάνει έναν 16ψήφιο αριθμητικό κωδικό, ο οποίος πρέπει να φυλάσσεται, για να μπορεί να διατηρεί την πρόσβαση στην αναφορά του, να επαληθεύει την απάντηση του αρμόδιου στελέχους ή τμήματος της ΕΑΑΔΗΣΥ και να επικοινωνεί με τον παραλήπτη της αναφοράς, απαντώντας σε αιτήματα για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες.

Η αναφορά μπορεί να γίνει από οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή (προσωπικό υπολογιστή, ταμπλέτα, έξυπνο κινητό). Η προστασία της ανωνυμίας είναι εγγυημένη σε κάθε περίπτωση.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!