Δικαιούχοι υπαγωγής είναι όλοι οι ασφαλισμένοι πλην των προαιρετικά ασφαλισμένων.

Οφειλές που εντάσσονται

Οι μέχρι την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες:

Δεν έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή έχουν προκύψει μετά από απώλεια των δικαιωμάτων αυτών.
Τελούν σε αναστολή είσπραξης, μετά από επιλογή του οφειλέτη.
Προσοχή! Δεν εντάσσονται οφειλές από αναγνωρίσεις και οφειλές χρόνου προαιρετικής ασφάλισης (αυτασφάλιση).

Όροι ρύθμισης

Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών εισφορών.
Ρύθμιση των οφειλόμενων μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, ασφαλιστικών εισφορών κατ’ ανώτατο όριο σε δώδεκα (12) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Δεν προβλέπεται ελάχιστο κεφαλαιοποιημένο ποσό ούτε ελάχιστο ποσό δόσης.
Επιβάρυνση της κύριας οφειλής μέχρι την 31/12/2012 με τέλη καθυστέρησης χωρίς έκπτωση επ’ αυτών.
Επιβάρυνση της κύριας οφειλής από 1/1/2013 και μέχρι τον προηγούμενο μήνα υποβολής της αίτησης με ετήσιο επιτόκιο 8,05%.
Επιβάρυνση της κύριας οφειλής από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και μέχρι την εξόφληση αυτής με επιτόκιο 8,05%.

Διαδικασία εξόφλησης

Εφάπαξ εξόφληση, ή καταβολή της πρώτης (1ης) δόσης εντός επτά (7) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης.
Καταβολή της 2ης δόσης έως το τέλος του μεθεπόμενου της αιτήσεως μήνα.
Επόμενες δόσεις εφεξής στο τέλος κάθε μήνα.
Οι δόσεις, εκτός της πρώτης, καταβάλλονται υποχρεωτικά σε Πιστωτικά Ιδρύματα με αυτόματη χρέωση Τραπεζικού Λογαριασμού (Πάγια Εντολή).
Σε όλη τη διάρκεια της ρύθμισης επιτρέπεται η καθυστέρηση πληρωμής μιας (1) μόνο δόσης (πλην της πρώτης ) έως την ημερομηνία καταβολής της επόμενης δόσης μέσω πάγιας εντολής και καταβάλλεται με προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής δεκαπέντε τοις εκατό (15%).
Για την καταβολή των δόσεων δεν απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Βασικές προϋποθέσεις

Απόδειξη της αδυναμίας εξόφλησης της οφειλής κατά την υποβολή του αιτήματος και της δυνατότητας ανταπόκρισης στην τμηματική καταβολή κατά την διάρκεια της ρύθμισης.
Να μην υπάρχει καταδίκη για φοροδιαφυγή.
Για την υποβολή αιτήσεων και πληροφορίες οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στα Περιφερειακά Τμήματα που υπάγονται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.oaee.gr.