Για την ίδρυση ΚΟΙΝΣΕΠ – Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης του νόμου 4430/2016, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον πέντε εταίρων. Ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:
1. Να συμπληρωθεί από τον κάθε ιδρυτικό εταίρο η Υπεύθυνη Δήλωση περί μη συμμετοχής σε άλλη ΚΟΙΝΣΕΠ και να υπογραφεί σε ΚΕΠ, κατόπιν βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, με την αυτοπρόσωπη παρουσία του κάθε ενός εκ των συνεταίρων και με την ταυτότητά του.
2. Να συμπληρωθεί και να υπογραφεί η Αίτηση Εγγραφής από τον Πληρεξούσιο.
3. Να συνταχθεί και να υπογραφεί το Καταστατικό από τον καθένα εκ των συνεταίρων, σε κάθε σελίδα του, καθώς και στο τέλος. Πρότυπο Καταστατικό προς συμπλήρωση είναι διαθέσιμο ΕΔΩ.
4. Να περιληφθούν τα ανωτέρω έγγραφα σε φάκελο και να τα αποστείλει ο Πληρεξούσιος που ορίζεται ρητά στο Καταστατικό στη διεύθυνση:

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,
Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας,
Γραφείο 105, Σταδίου 29, Τ.Κ. 10110

Για την έναρξη οικονομικής δραστηριότητας της ΚΟΙΝΣΕΠ, την ανάληψη ΑΦΜ και τη θεώρηση των Φορολογικών της Στοιχείων, πηγαίνει ο Πρόεδρος και ο Λογιστής στην Εφορία με τα παρακάτω:
1. Μισθωτήριο Συμβόλαιο, που να αναφέρει πως ο εν λόγω χώρος θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική έδρα της ΚΟΙΝΣΕΠ. Το μισθωτήριο μπορεί να γίνει στο όνομα και στο ΑΦΜ του Προέδρου της ΚΟΙΝΣΕΠ, εκ μέρους της, αφού ακόμη η ΚΟΙΝΣΕΠ δεν έχει ΑΦΜ.
2. Καταστατικό θεωρημένο από το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας και φωτοτυπία του, όπως θα του έχει επιστραφεί μετά την αρχική αίτηση.
3. Προσωρινή Βεβαίωση Εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας, που επίσης αποστέλλεται μετά την αρχική αίτηση στον Πληρεξούσιο.
4. Ταυτότητα Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής και φωτοτυπία της.

Κατόπιν, αποστέλλετε στο Γενικό Μητρώο τα κάτωθι:
1. Αντίγραφο Βεβαίωσης Έναρξης Δραστηριοτήτων
2. Αίτηση καταχώρησης πρόσθετων στοιχείων
3. Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων
4. Πρακτικό συνεδρίασης Γενικής Συνέλευσης για ανάδειξη Διοικούσας Επιτροπής Πρακτικό συγκρότησης σε σώμα της Διοικούσας Επιτροπής
5. Τα Βιβλία της ΚΟΙΝΣΕΠ, που θα τα προμηθευτείτε από οποιοδήποτε βιβλιοπωλείο: Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής Συνέλευσης, Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικούσας Επιτροπής και Βιβλίο Μητρώου Μελών. Αριθμήστε τα Βιβλία σε κάθε σελίδα. Τα Βιβλία θα θεωρηθούν από το Γενικό Μητρώο και θα σας επιστραφούν.