Η περίοδος αύτη της πρωθυπουργίας του αειμνήστου Γ. Θεοτόκη είναι εκείνη ήτις παρεσκεύασε την υλικήν δύναμιν δι΄ης η Ελλάς κατώρθωσε να πολεμήση κατά την βαρυτάτην εποχήν της Βαλκανικής πολιτικής αναδημιουργίας. Ο Γεώργιος Θεοτόκης ως πολιτικός επέτυχε να επιβληθή επί της κοινής γνώμης της Ελλάδος και δια της διαλλακτικότητος αυτού, της προσήνειας και του ηπίου αυτού […]

Advertisements

Ο Γεώργιος Θεοτόκης, τριτότοκος γιος του Νικολάου-Ανδρέα, γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1844. Παρακολούθησε μαθήματα στο Ιόνιο Γυμνάσιο, από όπου αποφοίτησε το 1857 και τον ίδιο χρόνο ενεγράφη στη Νομική Σχολή, στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου παρακολουθεί ταυτόχρονα και τις φιλοσοφικές παραδόσεις του Βράιλα-Αρμένη. Μετά τη λήψη του πτυχίου από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το κληροδότημα Μοτσενέγου τού […]

“Ο Θεοτόκης, ο νοημονέστερος όλων, έχει ομολογουμένως πολλά εις το ενεργητικόν του: λεπτός και ευγενής τους τρόπους εισήγαγεν εις την κοινοβουλευτικήν ζωήν της Ελλάδος ασυνήθιστον ημερότητα. Σπανίας ευθυκρισίας, έβλεπε τα ζητήματα, εσωτερικά και εξωτερικά κατά κανόνα ορθώς. Η φυσική του όμως νωχέλεια και τάσις προς αποφυγίν αγώνων τον έκαμαν να μη ορμά μετά φανατισμού και […]