Μέρες του 1903

Δεν τα ηύρα πιά ξανά – τα τόσο γρήγορα χαμένα… τα ποιητικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο… στο νύχτωμα του δρόμου… Δεν τα ηύρα πιά – τ’ αποκτηθέντα κατά…