Διακοπή

Το έργον των θεών διακόπτομεν εμείς, τα βιαστικὰ κι άπειρα όντα της στιγμής. Στης Ελευσίνος και στης Φθίας τα παλάτια η Δήμητρα κ’ η Θέτις αρχινοῦν έργα καλὰ μες σε…

Η ψυχές των γερόντων

Μες στα παληὰ τα σώματα των τα φθαρμένα κάθονται των γερόντων η ψυχές. Τί θλιβερὲς που εἶναι η πτωχὲς και πώς βαρυούνται την ζωὴ την άθλια που τραβούνε. Πώς τρέμουν…

Che fece …. il gran rifiuto

Σε μερικοὺς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο Ναι ή το μεγάλο το Όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος τώχει έτοιμο μέσα του το Ναί, και λέγοντάς το…

Το πρώτο σκαλί

Εἰς τὸν Θεόκριτο παραπονιοῦνταν μιὰ μέρα ὁ νέος ποιητὴς Εὐμένης ˚ “Τώρα δυὸ χρόνια πέρασαν ποῦ γράφω κ’ ἕνα εἰδύλλιο ἔκαμα μονάχα. Τὸ μόνον ἄρτιόν μου ἔργον εἶναι. Ἀλλοίμονον, εἲν’…

Κεριά

Του μέλλοντος οι μέρες στέκοντ’ εμπροστά μας σαν μια σειρά κεράκια αναμμένα — χρυσά, ζεστά, και ζωηρὰ κεράκια. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν, μια θλιβερὴ γραμμὴ κεριών σβυσμένων· τα πιὸ…

Δέησις

Πρὸς σὲ τὰς χείρας μου, πρὸς σὲ τοὺς εφθαλμούς μου αίρω, τὰ φλέγοντά μου δάκρυα θυσίαν σοὶ προσφέρω· ετάκη η καρδία μου, ωσεὶ κηρός, εντός μου· ελέησόν με, ο Θεός,…

Μία ψυχή

Ο άγγελος, ως λέγουν, της υστάτης πορείας ξεναγός, επαναφέρει την φεύγουσαν ψυχὴν εις τὰ γνωστά της καὶ εις τὰ προσφιλή της μνήμης μέρη… Απηύδησα νὰ κυλινδώ μοιραίως του βίου μου…